Osvetlenie v priemysle

Osvetlenie v priemysle

Zamestnanci, ktorí pracujú napríklad vo výrobných halách vedia, že na svoju prácu potrebujú dostatočné a rovnomerné osvetlenie ich pracovného priestoru. Kvalitné a zdravé osvetlenie je viac ako rozmiestnenie svietidiel v priestore. Nedostatočné osvetlenie v pracovných priestoroch môže znamenať nielen nedostatok samotného svetla, ale hlavne nedostatok svetla na správnom mieste. Aj v prípade, keď výrobné haly disponujú dostatkom denného osvetlenia zo stavebných otvorov ako sú okná či svetlíky, často už samotné technologické vybavenie haly vrhá rôzne tiene a teda vznikajú tmavé miesta. Správne osvetlenie zvyšuje kontrast a eliminuje tmavé miesta v bezprostrednom okolí pracovných miest a tak zvyšuje zrakovú pohodu pracovníkov.

Priemyselné osvetlenie a jeho optimalizácia

Pri optimalizácii priemyselného osvetlenia je potrebné zvážiť typ vykonávanej zrakovej úlohy , podmienky pracovného prostredia, ale aj ekonomické hľadisko. Výsledkom býva zvýšenie produktivity pracovníkov a zlepšenie bezpečnosti v pracovnom priestore. Na vypracovanie kompletného návrhu osvetľovacej sústavy je nutné vyhodnotenie niekoľkých faktorov, ako napríklad typ zrakovej úlohy, typ pracovného prostredia a množstvo a kvalita pôvodného osvetlenia. Faktory, ktoré vplývajú na zhodnotenie primeranosti osvetlenia v priemysle sú nasledovné:

 • Priemerná osvetlenosť

Potrebné množstvo osvetlenia závisí od typu zrakovej úlohy a času určeného na vykonanie úlohy. Optimálnu osvetlenosť založenú na funkciách  a požiadavkách konkrétneho pracoviska zaisťuje európska norma STN EN 12464-1 novelizovaná v roku 2012. Rovnako ako všetky normy, aj táto sa neustále prehodnocuje a zohľadňuje, okrem iného nové technológie a neustále prebiehajúci výskum. Obsahuje množstvo všeobecných odporúčaní týkajúcich sa intenzity osvetlenia. Priemerná osvetlenosť sa meria v medzinárodnej štandardnej jednotke Lux (lx).

Všeobecne sa dajú pracovné priestory rozdeliť nasledovne:

 • Trvalý pobyt zamestnanca - pobyt zamestnanca vo vnútornom priestore alebo v jeho funkčne vymedzenej časti, ktorý trvá v priebehu dňa alebo pracovnej zmeny dlhšie ako 4 hodiny a opakuje sa nasledovne :
  • Pri dennom osvetlení viac ako raz za týždeň.
  • Pri umelom osvetlení najmenej 30 dní v roku.
 • Krátkodobý pobyt zamestnanca – taký, ktorý nie je dlhodobým ani občasným pobytom.
 • Občasný pobyt zamestnanca – pobyt potrebný na prechod miestnosťou, napríklad pri kontrolnej pochôdzke, pri dohľade nad činnosťou technického zariadenia.

Doporučená osvetlenosť vo vybraných priestoroch trvalého pobytu zamestnancov je vyjadrená v nasledujúcej tabuľke:

Doporučená osvetlenosť v lx

Vykonávanie zrakových úloh s vysokým kontrastom a výroba produktov väčších rozmerov

200 - 500lx

Vykonávanie zrakových úloh so stredným kontrastom a výroba produktov stredných rozmerov

500 - 1000lx

Vykonávanie zrakových úloh s nízkym kontrastom a výroba produktov malých rozmerov

1000 - 2000lx

 

 • Kvalita svetla (blikanie-flicker, oslnenie a kontrasty a tiene)

 

 • Blikanie je rýchla a opakovaná zmena intenzity svetla. Je to zväčša problémom žiarivkových svietidiel resp. starších typov svietidiel s magnetickým predradníkom. LED svietidlá majú elektronické predradníky a preto sú v podstate bez blikania. Aj keď ľudské oko blikanie neregistruje, sú jedinci, ktorí blikanie v určitej forme vnímajú. Dokonca sa zistilo, že v dôsledku prítomnosti pracovníkov pod blikajúcimi svetlami pribúdali sťažnosti na bolesti hlavy, únavu očí a všeobecnú zrakovú nepohodu.

 

 • Oslnenie je častým problémom osvetlenia , ku ktorému dochádza vtedy, keď zdroj svetla alebo jeho odraz znižuje schopnosť pracovníkov vidieť. Spôsobuje taktiež značnú zrakovú nepohodu. Existujú dva typy oslnenia. Priame a odrazené.

 

 • Priame oslnenie je spôsobené slnkom alebo iným svetelným zdrojom, ktorý je umiestnený tak, že svieti priamo do zorného poľa pracovníkov.
 • Odrazené oslnenie je spôsobené odrazeným svetlom od lesklého povrchu ako sú napríklad okná alebo obrazovky počítačov.

Základné opatrenia na zníženie oslnenia sú :

 • Rozmiestnenie viacero slabších svietidiel namiesto jedného silnejšieho.
 • Udržovanie osvetlenosti v odporúčaných úrovniach - nie vo vyšších.
 • Správne umiestnenie svietidiel, pracovných miest a počítačových obrazoviek.
 • Použitie matných náterov na všetky povrchy, neodporúčajú sa lesklé.

 

 • Kontrasty a tiene - medzi sledovanými objektami a pozadím musí byť dobrý kontrast (napríklad medzi monitorom počítača a pozadím za monitorom). Priveľmi silné osvetlenie nad pracovným priestorom a priveľmi slabé osvetlenie v bezprostrednom okolí pracovného priestoru môže spôsobovať zrakovú únavu a nepohodu. Preto je potrebné aj primerané osvetlenie bezprostredného okolia pracovného priestoru.

My v spoločnosti URBANIX s.r.o. striktne dbáme na dodržiavanie noriem a požiadaviek klienta.